និយមន័យនៃស្ត្រេសការងារ

ស្ត្រេសការងារត្រូវបានកំណត់ថាជាស្ត្រេសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារតែការទាមទារផ្ទុយគ្នានៅក្នុងការងាររបស់មនុស្សម្នាក់។ ចំនួនបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យមានលើសលំហូរការងាររបស់ពួកគេអាច ...