ទស្សនាសួនសត្វ Bronx

ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សដែលស្រលាញ់សត្វដែលមានបំណងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីរៀនអំពីសត្វនិងជំរករបស់ពួកគេសូមពិចារណាដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់សួនសត្វ Bronx ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក។ នៅទីនេះ ...ទស្សនា Ithaca រដ្ឋញូវយ៉ក

ស្ថិតនៅលើច្រាំងនៃបឹង Cayuga នៅតំបន់ Finger Lakes ក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កដែលត្រូវបានគេកត់សំគាល់ថាជាកន្លែងដែលគួរឱ្យចាប់ចិត្តនិងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។